วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอแปลแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตราที่11

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559


มาตรา 11 สแปมเมล์ (Spam mail)
ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยปกติสุข ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งแสนบาท

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา 11

     ผู้ใดส่งจดหมายคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท